2023 оны 01 дугаар сарын 07-ны өдрийн 11.00-13.00 цагт Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны А/359 дугаар захирамжийн дагуу “Налайхчуудын сэтгэл” бүх нийтийн цэвэрлэгээнд дунд, ахлахын ангийн 34 багш, дүүргээс хариуцуулсан зам, явган зам, сургуулийн орчны цасыг цэвэрлэлээ.