“ХГҮА-ны үлгэрчилсэн хөтөлбөр ба АУБ-аар дамжуулан эцэг эхийн боловсролыг нэмэгдүүлэх нь сургалт”-ыг өнөөдөр ЭОЦС, ГЦС, 109-р сургууль, АБНТБ, 103-р сургууль, 119-р сургуулийн нийгмийн ажилтнууд болон АУБ нарт зориулан үндэсний сургагч багш Г.Баярмаа, үндэсний сургагч багш Ч.Даваатулга нар дүүргийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа.