1. Монгол Улсын үндсэн хууль
 2. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ
 3. Төрийн албаны тухай хууль
 4. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль
 5. ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
 6. ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
 7. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
 8. ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ
 9. “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого
 10. Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль
 11. АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ
 12. Боловсролын тухай хууль
 13. БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ
 14. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
 15. Зөрчлийн тухай хууль
 16. Авлигын эсрэг хууль
 17. ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ
 18. ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
 19. ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ
 20. ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ
 21. ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
 22. ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ
 23. ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ
 24. ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ
 25. ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
 26. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 27. МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТУХАЙ
 28. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ
 29. ТӨСВИЙН ТУХАЙ
 30. НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ
 31. НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
 32. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
 33. ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ
 34. ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
 35. ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ
 36. ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ
 37. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ