Багш нарын заах арга, ур чадварыг хөгжүүлэх, багшлахуй болон суралцахуйд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 1-р улиралд ур чадварын уралдаан болоод хичээлийн судалгааг зохион явуулж дүүрэгт арга зүйн туршлагаа түгээн дэлгэрүүллээ.